Gebruiksvoorwaarden AllesOverKappers bedrijven

Op http://www.allesoverkappers.nl ("de Website") kunt u als bedrijf een profielpagina onderhouden en van inhoud voorzien. Tevens kunt u via de Website in contact komen met potentiële klanten en andere geïnteresseerden. Het gebruik van de Website is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden van AllesOverKappers.

Accountactivatie

Het onderhouden van een profielpagina en het contact leggen met potentiële klanten en andere geïnteresseerden vereist het aanmaken en activeren van een account op de Website.

U kunt een account aanmaken via de daartoe geboden faciliteit op de Website. Ook kan AllesOverKappers op uw verzoek het account voor u aanmaken. In beide gevallen dient u na het aanmaken het account te activeren middels een u per e-mail toegezonden link. Indien dit niet gebeurt, wordt het account verwijderd.

U als persoon mag alleen een account aanmaken voor het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Door een account aan te maken of een bedrijfsvermelding te claimen, verklaart en garandeert u derhalve dat u bevoegd vertegenwoordiger bent van het bedrijf in kwestie.

AllesOverKappers mag er vanuit gaan dat alles wat gebeurt middels uw account onder uw eigen verantwoordelijkheid en risico gebeurt. Indien u het vermoeden heeft dat een onbevoegde het wachtwoord in handen heeft gekregen, dient u zo snel mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en/of zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Aanleveren van informatie

Via uw account kunt u de voor u aangemaakte profielpagina beheren, informatie zoals teksten en afbeeldingen wijzigen en toevoegen. U bent vrij in welke informatie u plaatst, binnen de spelregels van dit artikel.

AllesOverKappers is bereid tegen vergoeding als aanvullende dienst te assisteren bij het invoeren, verwerken of corrigeren van informatie. Zij aanvaardt daarbij géén aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van onjuiste, onvolledige of mislukte ontvangst, conversie of import naar haar systemen, behalve bij opzet of grove nalatigheid.

Informatie dient wettig, correct en zo actueel mogelijk zijn. Informatie mag in het bijzonder niet

  • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn,
  • inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
  • de persoonlijke levenssfeer van derden schenden, bijvoorbeeld door hun portret of persoonsgegevens te publiceren,
  • overlast of storingen veroorzaken bij andere gebruikers van de website.

Indien AllesOverKappers een redelijk vermoeden krijgt dat door u toegevoegde informatie niet voldoet aan de regels uit dit artikel, is zij gerechtigd om de informatie te blokkeren of aan te passen of andere redelijke maatregelen te nemen om de overtreding te beëindigen. AllesOverKappers is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan, ook niet als het vermoeden onjuist bleek.

Wanneer voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde, en deze derde een reëel belang heeft bij afgifte van uw persoonsgegevens, is AllesOverKappers gerechtigd deze persoonsgegevens aan deze derde beschikbaar te stellen. AllesOverKappers zal in deze situatie een belangenafweging maken en indien haalbaar u vooraf informeren over haar voornemen hiertoe.

U garandeert dat u gerechtigd bent tot publicatie van alle informatie die u aanlevert. Dit betreft onder meer (maar niet alleen) de auteursrechten op door u aangeleverde foto's of teksten. U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden betreffende door u geplaatste informatie. Indien AllesOverKappers desondanks wordt aangesproken op schade die een derde lijdt, mag zij deze schade op u verhalen.

Publicatie van informatie

AllesOverKappers zal de informatie uit uw profiel beschikbaar maken voor bezoekers van de website. De wijze van presenteren, waaronder mede begrepen de indeling in categorieën, het al of niet uitlichten van bedrijven, producten of diensten of andere informatie en het suggereren van alternatieven, is geheel de keuze van AllesOverKappers en staat niet ter discussie.

Beschikbaar maken van de informatie geschiedt via diverse kanalen, naast de Website onder meer RSS-feeds en nieuwsbrieven. AllesOverKappers streeft naar een uniforme presentatie bij de publicatie in deze kanalen maar technische beperkingen van een kanaal kunnen een afwijkende presentatie vereisen. U geeft toestemming voor gebruik voor alle kanalen die AllesOverKappers exploiteert, nu en in de toekomst.

AllesOverKappers zal zich inspannen om de website en andere kanalen continu beschikbaar te laten zijn, maar biedt daarover geen garanties. AllesOverKappers zal zich inspannen om in geval van het niet of gedeeltelijk beschikbaar zijn van de website, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, u te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

AllesOverKappers mag de website, kanalen of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aanpassen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. AllesOverKappers heeft het recht om de website, kanalen of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. AllesOverKappers zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op tijden dat het gemiddeld gebruik daarvan laag is.

Communicatie met bezoekers

AllesOverKappers spant zich in om derden de Website te laten bezoeken en daarbij uw profielpagina onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt een faciliteit geboden waarmee geïnteresseerde derden lid kunnen worden van uw bedrijvenpagina en als lid contact met u kunnen opnemen via een systeem voor privéberichten.

AllesOverKappers kan geen garanties doen over bezoekersaantallen of het aantal contacten (of de kwaliteit daarvan) dat u via de Website zult ontvangen. Eventuele in het voortraject of op de Website gegeven getallen dienen te worden opgevat als indicatief.

Contact met geïnteresseerden verloopt via het systeem voor privéberichten op de Website. Het is niet toegestaan geïnteresseerden direct op te roepen contact te zoeken via telefoon, e-mail of eigen website. Indien een geïnteresseerde alternatieve contactgegevens verstrekt, mag u natuurlijk wel langs deze weg contact opnemen.

Bij het versturen van berichten aan geïnteresseerden dient u de toepasselijke wetgeving tegen ongevraagde commerciële, charitatieve en ideële communicatie ("spam") in acht te nemen. Dit geldt ook voor het versturen van berichten via e-mail als een geïnteresseerde u zijn of haar e-mailadres geeft.

Bij het aanmelden als lid geven gebruikers u toestemming voor het maximaal eens per maand toesturen van een nieuwsbrief, welke u zelf samenstelt en verstuurt via de faciliteiten van AllesOverKappers. Uw nieuwsbrief dient gericht te zijn op nieuws en informeren over uw bedrijf; de nieuwsbrief mag commerciële uitingen zoals aanbiedingen en kortingen bevatten maar iedere nieuwsbrief dient een redelijke hoeveelheid daadwerkelijk nieuws en informatie te bevatten.

Premiumfunctionaliteit

Bepaalde functionaliteiten van de website zijn alleen beschikbaar tegen vergoeding. Om deze premiumfunctionaliteiten af te nemen, dient u via het account een aanvraag in te dienen en de gevraagde bedragen te voldoen. Zodra de betaling is verwerkt, zullen de overeengekomen premiumfunctionaliteiten worden geactiveerd.

Betaling kan middels iDeal, creditcard, Paypal of automatische incasso of via handmatige betaling na ontvangst van een factuur . De kosten voor betaling zijn voor u. Betaling dient op jaarbasis te geschieden, met uitzondering van automatische incasso welke op maandbasis geschiedt.

Premiumfunctionaliteiten zijn beschikbaar voor een jaar vanaf activatie en vervallen dan automatisch, tenzij u deze verlengt middels een nieuwe betaling of tenzij u heeft gekozen voor een automatisch vernieuwend abonnement. U krijgt tijdig één of meer herinneringen om te verlengen. Na beëindiging van de beschikbaarheidsperiode worden de premiumfunctionaliteiten uitgeschakeld en wordt alle bijbehorende data onherroepelijk gewist of ontoegankelijk gemaakt.

Het aanvragen van premiumfunctionaliteiten kan worden geannuleerd totdat de betaling is verwerkt.

Indien u een premiumfunctionaliteit aanvraagt middels een betaalmiddel en de betaling vervolgens ongedaan laat maken door de verzorger van dit betaalmiddel (zoals een chargeback by creditcard of Paypal) kan AllesOverKappers naar eigen inzicht hetzij de verschuldigde bedragen laten incasseren (waarbij de incassokosten voor uw rekening zijn) of de overeenkomst per direct geheel ontbinden.

Aansprakelijkheid van AllesOverKappers

De aansprakelijkheid van AllesOverKappers jegens u, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot directe schade voortvloeiend uit opzettelijk of grof nalatig handelen door AllesOverKappers.

In geval van wanprestatie bij een betaalde dienst is de aansprakelijkheid beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de kosten van de achtergebleven prestatie en wel tot het totaal van de facturen voor de drie maanden voorafgaande aan de schadebrengende gebeurtenis.

AllesOverKappers is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van u of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet of misgelopen winst, reputatieschade door een onrechtmatige recensie, verlies van informatie (waaronder de door u aangeleverde informatie) of immateriële schade. U dient te allen tijde zelf zorg te dragen van een backup van haar informatie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AllesOverKappers meldt, en waar mogelijk deze eerst een mogelijkheid biedt om de schade te herstellen.

Duur en opzegging

De overeenkomst wordt aangegaan op de dag van activatie en loopt voor onbepaalde tijd.

Beide partijen mogen de overeenkomst op ieder moment opzeggen middels schriftelijke mededeling aan de andere partij, of middels een bericht via de website. Hierbij dient de opzeggende partij een opzegtermijn van één maand in acht te nemen.

Wanneer op het moment van de opzegging premiumfunctionaliteit voor u is geactiveerd, eindigt de overeenkomst echter pas nadat de periode van de premiumfunctionaliteit is geëindigd.

Na beëindiging van de overeenkomst zal AllesOverKappers de door u toegevoegde informatie verwijderen, alsook alle berichten van en aan geïnteresseerden die op haar systemen beschikbaar zijn. AllesOverKappers blijft gerechtigd een minimale vermelding van u te voeren op de website, en om eventuele recensies te blijven vertonen.

Iedere partij is gerechtigd haar verplichtingen jegens de andere partij op te schorten als het vermoeden bestaat dat deze in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat de opschortende partij tot enige schadevergoeding is gehouden.

Wijzigingen van de voorwaarden

AllesOverKappers is gerechtigd deze algemene voorwaarden steeds te wijzigen met schriftelijke vooraankondiging van 60 dagen (10 DAGEN). Indien u de voorgestelde wijzigingen niet wenst te accepteren, dient u de overeenkomst op te zeggen per het moment dat de wijzigingen in werking treden. Voortgezet gebruik van de website zal worden gezien als instemming met de wijzigingen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden die premiumfunctionaliteit betreffen, gelden echter voor reeds geactiveerde premiumfunctionaliteit pas na beëindiging van hun activatieperiode.

Overige bepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de plaats van vestiging van AllesOverKappers.

Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Onder "schriftelijk" valt in deze algemene voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

De Website wordt aangeboden door Promo Services, Postadres: Postbus 1028 - 4801 BA BREDA, Vestigingsadres: Charles Petitweg 11a - 4827 HJ Breda, Kamer van Koophandel 54842972.

Telefoonnummer: 085 877 0274